fbpx
corona 13 750x375 1 म्हणून राज्यातील ॲक्टिव्ह रुग्णांची संख्या एक लाखाच्या आत
Solapur City News ● Facebook ● Facebook Page ● Youtube ● Twitter फॉलो करा व अपडेट राहा

मुंबई- राज्यात कोरोना रुग्णांची दैनंदिन संख्या कमी होत असल्याने उपचाराखाली असलेल्या एकूण रुग्णांची (ॲक्टिव्ह रुग्ण) संख्या एक लाखाच्या आत आली आहे. आज ८२३२ रुग्ण बरे होऊन घरी सोडण्यात आले असून राज्यात आजपर्यंत एकूण १५ लाख ७७ हजार ३२२ रुग्ण कोरोनामुक्त झाले आहेत. राज्याचे रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण (Recovery Rate) ९१.७१ टक्के एवढे झाले आहे. आज राज्यात ५०९२ नवीन रुग्णांचे निदान झाले, असे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले.

राज्यात आज रोजी एकूण ९६ हजार ३७२ ॲक्टिव्ह रुग्ण आहेत. आज ११० करोना बाधित रुग्णांच्या मृत्यूंची नोंद झाली असून सध्या राज्यातील मृत्यूदर २.६३ टक्के एवढा आहे. आजपर्यंत तपासण्यात आलेल्या ९४ लाख ४० हजार ५३५ प्रयोगशाळा नमुन्यांपैकी १७ लाख १९ हजार ८५८ (१८.२२ टक्के ) नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत. सध्या राज्यात १० लाख ५१ हजार ३२१ व्यक्ती होमक्वारंटाईनमध्ये आहेत तर ७९१२ व्यक्ती संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत.

 

राज्यातील ऍक्टीव्ह रुग्ण  –

राज्यात आज रोजी एकूण ९६,३७२ ऍक्टिव्ह रुग्ण आहेत. राज्यातील जिल्हानिहाय ऍक्टिव्ह रुग्णांचा तपशील खालील प्रमाणे आहे –

अ.क्र. जिल्हा बाधित रुग्ण बरे झालेले रुग्ण मृत्यू इतर कारणामुळे झालेले मृत्यू ऍक्टिव्ह रुग्ण
मुंबई २६४५४५ २३५७७६ १०४४५ ७२१ १७६०३
ठाणे २२७७७२ २०७४५६ ५२९२ ४४ १४९८०
पालघर ४३६२८ ४०९९९ ८८६ १७३४
रायगड ६०५७८ ५५४७५ १४३३ ३६६४
रत्नागिरी १००४४ ९०९८ ३७७ ५६९
सिंधुदुर्ग ५१३० ४६०८ १३३ ३८९
पुणे ३३८५८३ ३१४२११ ७०६० ३३ १७२७९
सातारा ४९१९४ ४३७०२ १५११ ३९७२
सांगली ४७५४१ ४३८८९ १६८२ १९६८
१० कोल्हापूर ४७५५१ ४५५६६ १६५९ ३२३
११ सोलापूर ४५३८९ ४१४२७ १५३६ २४२१
१२ नाशिक ९८११५ ९३६५९ १६१० २८४५
१३ अहमदनगर ५७७७४ ५२७२१ ९०१ ४१५१
१४ जळगाव ५३९५१ ५१२४८ १३६४ १३३१
१५ नंदूरबार ६५४७ ५९७४ १४३ ४२९
१६ धुळे १४४१७ १३७६२ ३३६ ३१७
१७ औरंगाबाद ४२९९३ ४०७३३ ९८६ १३ १२६१
१८ जालना १०९३६ १०१३० २९७ ५०८
१९ बीड १४५६९ १३०१४ ४३९ १११२
२० लातूर २११२० १९४१५ ६२९ १०७३
२१ परभणी ६७९७ ५९३७ २३८ ११ ६११
२२ हिंगोली ३७५७ ३१३० ७६ ५५१
२३ नांदेड १९४८२ १७१०९ ५७५ १७९३
२४ उस्मानाबाद १५६५९ १४००८ ५०६ ११४४
२५ अमरावती १७३५७ १५९२२ ३५१ १०८२
२६ अकोला ८७२३ ८१५० २८८ २८०
२७ वाशिम ५८३६ ५५८२ १४५ १०७
२८ बुलढाणा १०९७४ १०००३ १८३ ७८४
२९ यवतमाळ ११३१६ १०३१६ ३२८ ६६८
३० नागपूर १०६८५२ १०१०५४ २८२३ १५ २९६०
३१ वर्धा ६९८७ ६१८४ २१५ ५८६
३२ भंडारा ९५०६ ८१३४ २०९ ११६३
३३ गोंदिया १०४५५ ९५८४ ११३ ७५२
३४ चंद्रपूर १७४६५ १३८०६ २६८ ३३९१
३५ गडचिरोली ६०८१ ५११२ ५१ ९१७
इतर राज्ये/ देश २२३४ ४२८ १५२ १६५४
एकूण १७१९८५८ १५७७३२२ ४५२४० ९२४ ९६३७२

 

(टीप – बरे झालेल्या रुग्णांची जिल्ह्यानिहाय माहिती कोविड पोर्टलवरुन घेण्यात येते. जिल्हास्तरावरुन सदर माहिती अद्ययावत करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.)

करोना बाधित रुग्ण –

आज राज्यात ५,०९२ नवीन रुग्णांची नोंद झाली. आता राज्यातील करोना बाधित रुग्णांची एकूण संख्या १७,१९,८५८ झाली आहे. राज्यातील जिल्हा आणि  मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे –

अ.क्र जिल्हा महानगरपालिका बाधित रुग्ण मृत्यू
दैनंदिन एकूण दैनंदिन एकूण
मुंबई महानगरपालिका १००३ २६४५४५ २३ १०४४५
ठाणे ९५ ३५०८४ ८७६
ठाणे मनपा १३६ ४७८३९ ११४७
नवी मुंबई मनपा १२२ ४८९२६ १००६
कल्याण डोंबवली मनपा १५३ ५४९५४ ९४१
उल्हासनगर मनपा ३२ १०४८८ ३२५
भिवंडी निजामपूर मनपा १५ ६३९३ ३४२
मीरा भाईंदर मनपा ६९ २४०८८ ६५५
पालघर २७ १५६४६ २९१
१० वसई विरार मनपा ३७ २७९८२ ५९५
११ रायगड ३२ ३५२७२ ९०४
१२ पनवेल मनपा ५० २५३०६ ५२९
ठाणे मंडळ एकूण १७७१ ५९६५२३ ४० १८०५६
१३ नाशिक २३२ २७९१७ ५७२
१४ नाशिक मनपा १८५ ६५९८१ ८८६
१५ मालेगाव मनपा ४२१७ १५२
१६ अहमदनगर १६६ ३९१५० ५४६
१७ अहमदनगर मनपा ३० १८६२४ ३५५
१८ धुळे १८ ७८०६ १८४
१९ धुळे मनपा ६६११ १५२
२० जळगाव २१ ४१५०७ १०७५
२१ जळगाव मनपा १५ १२४४४ २८९
२२ नंदूरबार २० ६५४७ १४३
नाशिक मंडळ एकूण ६९८ २३०८०४ ४३५४
२३ पुणे १८५ ७८९७४ १८१७
२४ पुणे मनपा २१६ १७४०८१ ४०६६
२५ पिंपरी चिंचवड मनपा १११ ८५५२८ ११७७
२६ सोलापूर १२८ ३४८७० १००९
२७ सोलापूर मनपा १३ १०५१९ ५२७
२८ सातारा १५० ४९१९४ १५११
पुणे मंडळ एकूण ८०३ ४३३१६६ ३३ १०१०७
२९ कोल्हापूर १९ ३३८१३ १२५४
३० कोल्हापूर मनपा १४ १३७३८ ४०५
३१ सांगली ५० २८२३२ १०८२
३२ सांगली मिरज कुपवाड मनपा ११ १९३०९ ६००
३३ सिंधुदुर्ग ५१३० १३३
३४ रत्नागिरी १००४४ ३७७
कोल्हापूर मंडळ एकूण १०५ ११०२६६ १० ३८५१
३५ औरंगाबाद ७४ १४९६५ २७९
३६ औरंगाबाद मनपा १०४ २८०२८ ७०७
३७ जालना ८८ १०९३६ २९७
३८ हिंगोली ४० ३७५७ ७६
३९ परभणी ३८१९ १२६
४० परभणी मनपा २९७८ ११२
औरंगाबाद मंडळ एकूण ३१६ ६४४८३ १५९७
४१ लातूर ३६ १२६३६ ४२१
४२ लातूर मनपा २७ ८४८४ २०८
४३ उस्मानाबाद ३७ १५६५९ ५०६
४४ बीड ११३ १४५६९ ४३९
४५ नांदेड १० १०३४६ ३१९
४६ नांदेड मनपा २० ९१३६ २५६
लातूर मंडळ एकूण २४३ ७०८३० १२ २१४९
४७ अकोला ३९०० ११५
४८ अकोला मनपा २० ४८२३ १७३
४९ अमरावती २२ ६४२२ १४७
५० अमरावती मनपा ५२ १०९३५ २०४
५१ यवतमाळ ४८ ११३१६ ३२८
५२ बुलढाणा ५३ १०९७४ १८३
५३ वाशिम १२ ५८३६ १४५
अकोला मंडळ एकूण २१३ ५४२०६ १२९५
५४ नागपूर ७४ २५१६७ ५३८
५५ नागपूर मनपा ३७८ ८१६८५ २२८५
५६ वर्धा ४३ ६९८७ २१५
५७ भंडारा ९७ ९५०६ २०९
५८ गोंदिया १०१ १०४५५ ११३
५९ चंद्रपूर ९५ १०५६३ १३३
६० चंद्रपूर मनपा ५६ ६९०२ १३५
६१ गडचिरोली ९१ ६०८१ ५१
नागपूर एकूण ९३५ १५७३४६ ३६७९
इतर राज्ये /देश २२३४ १५२
एकूण ५०९२ १७१९८५८ ११० ४५२४०

 

#solapurcitynews

जाहिरात–

WhatsApp Image 2020 09 24 at 4.32.07 PM म्हणून राज्यातील ॲक्टिव्ह रुग्णांची संख्या एक लाखाच्या आतडिजिटल युगात डिजिटल जाहिरात करा आणि आपल्या व्यवसाय वृद्धिंगत करा

जाहिरातीसाठी आजच संपर्क साधा – 9503221143

By Digital Media

Digital Media देशात रेडिओ, टिव्ही, वृत्तपत्रांना मागे टाकत डिजिटल मिडिया उद्यास आले आहे. येणाऱ्या काळात आणि पुढिल पिढीसाठी डिजिटल मिडियावर आणखी जोर वाढणार आहे. आमच्या फेसबुक वाचक संख्या व आमच्यावरील विश्वास पाहून नविन www.solapurcitynews.com वेबसाईट Digital Media वर आपल्या सेवेत आलो आहोत. देशातील व महाराष्ट्रासह आपल्या गावापर्यंतची बातमी तुमच्या पर्यंत पोहचवणार आहोत. सोशल मिडिया व डिजिटल मिडियाकडे सर्वांचा कल वाढतोय म्हणून आम्ही डिजिटल मिडियाकडे पाऊल टाकत आहे. ****अधिक माहितीसाठी संपर्क *** सुनिल कोडगी, संपादक 9503221143 / 9404151143

Corona Live Update