fbpx
Solapur City News
Solapur City News ● Facebook ● Facebook Page ● Youtube ● Twitter फॉलो करा व अपडेट राहा

मुंबई- राज्यात आज ६९४५ रुग्ण बरे होऊन घरी गेले असून आज राज्याने १ कोटी चाचण्यांचा टप्पा ओलांडला. राज्यात आजपर्यंत एकूण १६ लाख ४२ हजार ९१६ कोरोनाबाधित रुग्ण बरे होऊन घरी गेले आहेत. राज्याचे रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण (Recovery Rate) ९२.८९ टक्के एवढे झाले आहे.

दरम्यान, आज राज्यात ५,६४० नवीन रुग्णांचे निदान झाले असून १५५ कोरोनाबाधित रुग्णांच्या मृत्यूची नोंद झाली. सध्या राज्याचा मृत्यूदर २.६३ टक्के एवढा आहे. आजपर्यंत तपासण्यात आलेल्या १ कोटी ३५ हजार ६६५  प्रयोगशाळा नमुन्यांपैकी १७ लाख ६८ हजार ६९५ (१७.६२ टक्के ) नमुने पॉझिटिव्ह आले आहेत. सध्या राज्यात ५ लाख ५८ हजार ०९० व्यक्ती होमक्वारंटाईनमध्ये आहेत तर ४,८८३ व्यक्ती संस्थात्मक क्वारंटाईनमध्ये आहेत. राज्यातील ॲक्टीव्ह रुग्णांची संख्या कमी होऊन ७८ हजार २७२ ॲक्टिव्ह रुग्ण आहेत, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.

 

राज्यातील ऍक्टीव्ह रुग्ण  –

 

राज्यात आज रोजी एकूण ७८,२७२ ऍक्टिव्ह रुग्ण आहेत. राज्यातील जिल्हानिहाय ऍक्टिव्ह रुग्णांचा तपशील खालील प्रमाणे आहे –

 

अ.क्र. जिल्हा बाधित रुग्ण बरे झालेले रुग्ण मृत्यू इतर कारणामुळे झालेले मृत्यू ॲक्टिव्ह रुग्ण
मुंबई २७३४८६ २५०२४४ १०६३९ ७८१ ११८२२
ठाणे २३३८६६ २१४११९ ५४३६ ४६ १४२६५
पालघर ४४३७२ ४३०५१ ९४९ १२ ३६०
रायगड ६१७९८ ५७५०३ १४४४ २८४४
रत्नागिरी १०३१५ ९३१० ३७७ ६२७
सिंधुदुर्ग ५२५७ ४८८० १४२ २३४
पुणे ३४४७५० ३२०९२० ७२६६ ३३ १६५३१
सातारा ५०८१३ ४६८१२ १५९३ २३९९
सांगली ४८०७९ ४५२०५ १७१३ ११५९
१० कोल्हापूर ४८३१६ ४६३०९ १६६८ ३३६
११ सोलापूर ४७६८० ४४२४४ १६०३ १८२८
१२ नाशिक १०१७९२ ९८२७० १६७३ १८४८
१३ अहमदनगर ६०२९६ ५५१३२ ९२१ ४२४२
१४ जळगाव ५४४३९ ५२११४ १३८० ९३६
१५ नंदूरबार ६७७८ ६१८० १५१ ४४६
१६ धुळे १४५९४ १४०६६ ३३८ १८८
१७ औरंगाबाद ४३८४६ ४२२०३ १०४७ १४ ५८२
१८ जालना ११४२० १०८१९ ३०४ २९६
१९ बीड १५५३९ १४०१५ ४६८ १०५१
२० लातूर २१५५७ २०१६९ ६४५ ७४०
२१ परभणी ६९५४ ६३६२ २५१ ११ ३३०
२२ हिंगोली ३८२६ ३२७७ ७६ ४७३
२३ नांदेड १९८३८ १७९८२ ६०५ १२४६
२४ उस्मानाबाद १५९७१ १४४२६ ५१८ १०२६
२५ अमरावती १७८२५ १६५११ ३५७ ९५५
२६ अकोला ९०३२ ८३९१ २९३ ३४३
२७ वाशिम ६००८ ५७४८ १४७ १११
२८ बुलढाणा ११५६२ १०४७३ १८७ ८९८
२९ यवतमाळ ११७९० १०९०७ ३४१ ५३८
३० नागपूर ११००९४ १०४४६३ २९०९ १५ २७०७
३१ वर्धा ७५३७ ६८२५ २२० ४९०
३२ भंडारा १०२९६ ९१३१ २२० ९४५
३३ गोंदिया ११३७५ १०२७७ १२० ९७२
३४ चंद्रपूर १८९०२ १५९८९ २९९ २६१४
३५ गडचिरोली ६७३२ ६१६१ ५१ ५१९
इतर राज्ये/ देश १९६० ४२८ १६० १३७१
एकूण १७६८६९५ १६४२९१६ ४६५११ ९९६ ७८२७२

(टीप – बरे झालेल्या रुग्णांची जिल्ह्यानिहाय माहिती कोविड पोर्टलवरुन घेण्यात येतेजिल्हास्तरावरुन सदर माहिती अद्ययावत करण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे.)

करोना बाधित रुग्ण –

आज राज्यात ५,६४० नवीन रुग्णांची नोंद झाली. आता राज्यातील करोना बाधित रुग्णांची एकूण संख्या १७,६८,६९५ झाली आहे. राज्यातील जिल्हा आणि  मनपानिहाय रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे –

अ.क्र जिल्हा महानगरपालिका बाधित रुग्ण मृत्यू
दैनंदिन एकूण दैनंदिन एकूण
मुंबई महानगरपालिका १०३१ २७३४८६ १२ १०६३९
ठाणे ८५ ३५८७० ९१८
ठाणे मनपा १७६ ४९५३८ ११८३
नवी मुंबई मनपा १८० ५०३०७ १०३८
कल्याण डोंबवली मनपा १५१ ५६३१८ ९५०
उल्हासनगर मनपा १३ १०६८२ ३३७
भिवंडी निजामपूर मनपा २० ६५२२ ३४५
मीरा भाईंदर मनपा ७२ २४६२९ ६६५
पालघर २३ १५८१३ २९८
१० वसई विरार मनपा ५५ २८५५९ ६५१
११ रायगड ६२ ३५७४४ ९०८
१२ पनवेल मनपा ९५ २६०५४ ५३६
ठाणे मंडळ एकूण १९६३ ६१३५२२ २७ १८४६८
१३ नाशिक २३२ ३००४२ ६१४
१४ नाशिक मनपा १४५ ६७४९५ ९०५
१५ मालेगाव मनपा ४२५५ १५४
१६ अहमदनगर २५४ ४११८० ५५९
१७ अहमदनगर मनपा ६५ १९११६ ३६२
१८ धुळे ७९१८ १८५
१९ धुळे मनपा ६६७६ १५३
२० जळगाव २९ ४१८२० १०८७
२१ जळगाव मनपा २१ १२६१९ २९३
२२ नंदूरबार २४ ६७७८ १५१
नाशिक मंडळ एकूण ७८४ २३७८९९ १० ४४६३
२३ पुणे २४८ ८११०० ११ १८७६
२४ पुणे मनपा ३३५ १७६७०८ १६ ४१४९
२५ पिंपरी चिंचवड मनपा १६५ ८६९४२ ३३ १२४१
२६ सोलापूर २११ ३६८१५ १०५४
२७ सोलापूर मनपा ३७ १०८६५ ५४९
२८ सातारा १३० ५०८१३ १५ १५९३
पुणे मंडळ एकूण ११२६ ४४३२४३ ७५ १०४६२
२९ कोल्हापूर ३० ३४४३८ १२६३
३० कोल्हापूर मनपा ११ १३८७८ ४०५
३१ सांगली ५२ २८६७४ ११०५
३२ सांगली मिरज कुपवाड मनपा १९४०५ ६०८
३३ सिंधुदुर्ग ५२५७ १४२
३४ रत्नागिरी ९५ १०३१५ ३७७
कोल्हापूर मंडळ एकूण २०६ १११९६७ ३९००
३५ औरंगाबाद १६ १५१०९ २८४
३६ औरंगाबाद मनपा ८६ २८७३७ ७६३
३७ जालना ४१ ११४२० ३०४
३८ हिंगोली ३८२६ ७६
३९ परभणी ३९०७ १३५
४० परभणी मनपा ३०४७ ११६
औरंगाबाद मंडळ एकूण १६३ ६६०४६ १० १६७८
४१ लातूर १७ १२८३१ ४३५
४२ लातूर मनपा २१ ८७२६ २१०
४३ उस्मानाबाद ४२ १५९७१ ५१८
४४ बीड ४७ १५५३९ ४६८
४५ नांदेड २६ १०४५७ ३३८
४६ नांदेड मनपा ७१ ९३८१ २६७
लातूर मंडळ एकूण २२४ ७२९०५ २२३६
४७ अकोला ३९८४ ११५
४८ अकोला मनपा ३० ५०४८ १७८
४९ अमरावती ३२ ६५८१ १५२
५० अमरावती मनपा ३४ ११२४४ २०५
५१ यवतमाळ ५७ ११७९० ३४१
५२ बुलढाणा ७५ ११५६२ १८७
५३ वाशिम १४ ६००८ १४७
अकोला मंडळ एकूण २४७ ५६२१७ १३२५
५४ नागपूर ८४ २५८७७ ५७१
५५ नागपूर मनपा ३७९ ८४२१७ २३३८
५६ वर्धा ५६ ७५३७ २२०
५७ भंडारा ६४ १०२९६ २२०
५८ गोंदिया ११६ ११३७५ १२०
५९ चंद्रपूर १३२ ११५३४ १५७
६० चंद्रपूर मनपा १७ ७३६८ १४२
६१ गडचिरोली ७१ ६७३२ ५१
नागपूर एकूण ९१९ १६४९३६ १८ ३८१९
इतर राज्ये /देश १९६० १६०
एकूण ५६४० १७६८६९५ १५५ ४६५११
#solapurcitynews

जाहिरात–

WhatsApp Image 2020 09 24 at 4.32.07 PMडिजिटल युगात डिजिटल जाहिरात करा आणि आपल्या व्यवसाय वृद्धिंगत करा

जाहिरातीसाठी आजच संपर्क साधा – 9503221143

By Digital Media

Digital Media देशात रेडिओ, टिव्ही, वृत्तपत्रांना मागे टाकत डिजिटल मिडिया उद्यास आले आहे. येणाऱ्या काळात आणि पुढिल पिढीसाठी डिजिटल मिडियावर आणखी जोर वाढणार आहे. आमच्या फेसबुक वाचक संख्या व आमच्यावरील विश्वास पाहून नविन www.solapurcitynews.com वेबसाईट Digital Media वर आपल्या सेवेत आलो आहोत. देशातील व महाराष्ट्रासह आपल्या गावापर्यंतची बातमी तुमच्या पर्यंत पोहचवणार आहोत. सोशल मिडिया व डिजिटल मिडियाकडे सर्वांचा कल वाढतोय म्हणून आम्ही डिजिटल मिडियाकडे पाऊल टाकत आहे. ****अधिक माहितीसाठी संपर्क *** सुनिल कोडगी, संपादक 9503221143 / 9404151143

Corona Live Update